młodszy inspektor zakładów górniczych

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Warszawa Wynagrodzenie do negocjacji


Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko:

młodszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie
ul. Wilcza 46
00-679 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń naturalnych, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami
 • Analizuje plany ruchu i dodatki do tych planów oraz dokumentacje techniczne w celu przygotowania projektów decyzji względnie stanowiska dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • Współuczestniczy w przeprowadzaniu oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń, nadzorowaniu akcji ratowniczych oraz dokonywaniu analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości wraz z przygotowaniem projektów orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie
 • Opracowuje projekty rocznych planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiednią ewidencję oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy UrzęduWarunki pracy

Charakter stanowiska związany jest z przeprowadzaniem kontroli zakładów górniczych:
* praca w terenie,
* szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność, zapylenie),
* narażenie na zagrożenia naturalne (np. wodne, osuwiskowe),
* narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń , instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
* częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne

Sposób wykonywania zadań:
* pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
* przemieszczanie się po mostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,
* częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
* budynek urzędu nieprzystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
* pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty należy wysłać lub składać w sekretariacie urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem jednoznacznie wskazującym jakiego naboru dotyczą.
W ofercie należy podać dane kontaktowe -- adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego.
List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów
w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni mailowo.
W ramach metod i technik naboru zostanie przeprowadzony
* test wiedzy (zakres: znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów, znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych)
* wywiad kompetencyjny do sprawdzenia kompetencji: komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność
* ćwiczenia (zakres: umiejętność obsługi komputera).
Dodatkowe informacje pod nr tel. 22-59 69 100


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo odkrywkowe lub wyższe o profilu geologicznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduSzukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako młodszy inspektor zakładów górniczych

Jaka oferta pracy na stanowisku: młodszy inspektor zakładów górniczych w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako młodszy inspektor zakładów górniczych Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko młodszy inspektor zakładów górniczych, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.