inspektor

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca inspektor

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie obsługi sekretariatu oraz obsługi kancelaryjnej wydziału, w tym: przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie, przesyłanie oraz przedkładanie do dekretacji Naczelnikowi Wydziału dokumentów,
 • ustalanie w porozumieniu z Rzecznikiem Prasowym terminów nagrań i spotkań z przedstawicielami mediów, urzędów i instytucji oraz prowadzenie ich terminarza,
 • monitorowanie materiałów zamieszczanych w mediach pod kątem informacji dotyczących Policji, ze szczególnym uwzględnieniem Komendy Stołecznej Policji oraz przekazywanie informacji w tym zakresie Naczelnikowi Wydziału,
 • sporządzanie projektów opisów stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej oraz kart opisów stanowisk dla pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej i policjantów wydziału,
 • zapoznawanie policjantów i pracowników wydziału z aktualnymi przepisami służbowymi,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia i sprzętu będącego na stanie wydziału oraz pieczęci i stempli, a także książek doręczeń spraw przekazywanych do innych jednostek,
 • wprowadzanie danych dot. policjantów i pracowników wydziału w module kadrowym Systemu Wspomagania Obsługi Policji w zakresie urlopów i zwolnień lekarskich,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich, delegacji służbowych dla pracowników i policjantów wydziału.


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno -- technicznego stanowiska pracy).
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.

UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki którzy spełnili wymagania formalne, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze obsługi kancelaryjno-biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość: aktów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w sprawie: - instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, - Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Policji,
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, pracy w zespole, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • komunikatywność,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języków obcych: angielski i niemiecki na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języków obcych (angielski i niemiecki)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Oferta jest ważna jeszcze 685 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako inspektor

  Jaka oferta pracy na stanowisku: inspektor w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako inspektor Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko inspektor, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.