metrolog


Główny Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

metrolog

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i technicznych związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk pomiarowych;
 • Wykonywanie prac związanych z utrzymywaniem i doskonaleniem państwowego wzorca jednostki miary lub wzorców odniesienia m.in. poprzez: - wyznaczanie charakterystyk metrologicznych i parametrów technicznych wzorca, - prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, - uczestniczenie w porównaniach międzynarodowych;
 • Przeprowadzanie wzorcowań, ekspertyz, badań przyrządów pomiarowych zgłaszanych przez klientów wewnętrznych i zewnętrznych, opracowywanie i analizowanie wyników pomiarów, opracowywanie budżetu niepewności oraz świadectw, dokonywanie oceny wyposażenia pomiarowego;
 • Prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzie szkoleń specjalistycznych;
 • Udział w pracach komitetów technicznych i grup roboczych organizacji międzynarodowych: CIPM, BIPM, EURAMET, OIML, WELMEC;
 • Opracowywanie, sprawdzanie i aktualizowanie dokumentów systemu zarządzania dotyczące stanowisk wzorców państwowych i odniesienia oraz stanowisk pomiarowych (Dokumenty Główne, Instrukcje wzorcowania, karty wyposażenia, harmonogramy wzorcowania);
 • Udział w audytach wzajemnych („peer review");
 • Przygotowywanie danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.Warunki pracy

Co oferujemy naszym pracownikom?
- stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,
- otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- ruchomy system czasu pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.45 - 8.15) lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych,
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach),
- możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie,
- pełną wyzwań pracę w wiodącej na polskim rynku instytucji metrologicznej,
- pracę przy unikatowych programach/projektach metrologicznych,
- szkolenia i staże w czołowych zagranicznych instytucjach metrologicznych (NPL, PTB, LNE),
- rozwój umiejętności poprzez współpracę z międzynarodowymi ekspertami z obszaru danej dziedziny,
- możliwość rozwoju merytorycznego i pełnego wykorzystania swojej wiedzy w tworzeniu nowych rozwiązań technicznych.

WARUNKI PRACY:
Praca w laboratorium. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja o metodach naboru:
Etap I - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym
Etap II - rozmowa kwalifikacyjna

UWAGA! Uprzejmie informujemy, ż dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gum.gov.pl

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie www. gum.gov.pl

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 581 95 68 lub 22 581 92 41


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą;
 • Wiedza specjalistyczna z dziedziny mocy i energii elektrycznej
 • Znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru.
 • Wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej i prawnej.
 • Znajomość ustawy „Prawo o miarach" i aktów wykonawczych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji.
 • Umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych.
 • Umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowe

 • Przygotowanie naukowe zgodne z profilem - stopień naukowy doktora;
 • Przeszkolenie z zakresu norm PN-EN/ISO 17025;
 • Uprawnienia SEP na pomiary do 1 kV;
 • Uprawnienia do obsługi suwnicy i żurawia przejściowego;
 • Znajomość języka niemieckiego, francuskiego lub innego języka obcego w stopniu komunikatywnym;
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień matematycznych;
 • Umiejętność prowadzenia szkoleń;
 • Umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień;
 • Znajomość jakiegoś powszechnie znanego pakietu biurowego np. MS Office, Libre Office, Open Office itp.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zakresu norm PN-EN/ISO 17025.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawnienia SEP na pomiary do 1 kV i uprawnienia do obsługi suwnicy i żurawia przejściowego;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka niemieckiego, francuskiego lub innego języka obcego.
 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-20
  Decyduje data:wpływu oferty do urzęduSzukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako metrolog

Jaka oferta pracy na stanowisku: metrolog w miejscowości: jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako metrolog Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko metrolog, praca w dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.