referendarz

Lokalizacja:
Praca referendarz

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz

ul. Chałubińskiego 4/6,
00-928 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie analiz formalno-prawnych i technicznych wniosków o udzielenie przez ministra upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, w tym drogi płatne, oraz drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
 • Opracowywanie propozycji projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów, w celu tworzenia przepisów techniczno-budowlanych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, w tym drogi płatne, oraz drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, oraz prowadzenie procesu legislacyjnego w tym zakresie
 • Udział w pracach komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej oraz Rady Europejskiej w celu raportowania z wdrażania prawa wspólnotowego, analizowania i weryfikowania wniosków ustawodawczych, przeprowadzania badań i innych prac wstępnych w zakresie przepisów techniczno-budowlanych, przygotowując grunt pod decyzje Komisji i Rady Europejskiej
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego dotyczące techniczno-budowlanych aspektów realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • Prowadzenie spraw z zakresu certyfikacji i systemu oceny zgodności w drogownictwie w tym analiza i opiniowanie aktów normatywnych oraz innych dokumentów dotyczących wyrobów budowlanych, inicjowanie i prowadzenie współpracy z organizacjami producentów i dystrybutorów wyrobów budowlanych, rozpatrywanie skarg i wniosków producentów i dystrybutorów wyrobów budowlanych.


Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A", „B" i „C" o następujących uwarunkowaniach technicznych:
* węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku "B" (parter) oraz w budynku „A" (dostęp przy pomocy osób trzecich)
* wejście do budynku „A" i „B" przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
* szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A", „B" i „C" przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
* winda w budynku „A", „B" i „C" dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
* brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna
z sal konferencyjnych

Pracownikom oferujemy:
* dogodną lokalizację i ruchomy system czasu pracy: rozpoczynanie pracy w godz. 7.30-9.00.
* dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka", bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych,
* pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
* możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie ubezpieczenia zdrowotnego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
* praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
* krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
* zagrożenie korupcją


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.
Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej http://mi.bip.gov.pl w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy
i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 630-18-24.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość procesu przygotowania i realizacji inwestycji drogowych oraz eksploatacji i utrzymania dróg publicznych, a w szczególności: ustawy Prawo budowlane, w tym wydanych na jej podstawie przepisów techniczno-budowlanych w obszarze drogownictwa, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o drogach publicznych
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w tym w szczególności administracji architektoniczno-budowlanej
 • Znajomość funkcjonowania struktur Unii Europejskiej
 • Znajomość zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, w tym: ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-29
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Oferta jest ważna jeszcze 1141 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako referendarz

  Jaka oferta pracy na stanowisku: referendarz w miejscowości: jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako referendarz Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko referendarz, praca w dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

  Podobne ogłoszenia