starszy specjalista


Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Konfigurowanie i administrowanie funkcjonującą infrastrukturą oprogramowania w ramach systemu BDO, a także zarządzanie usługami informatycznymi BDO, zgodnie z zapotrzebowaniem systemu
 • Konfigurowanie aktywnych urządzeń szkieletowych i brzegowych sieci teleinformatycznej BDO (w tym urządzenia bezpieczeństwa, serwery, przełączniki sieciowe, routery)
 • Administrowanie aplikacją BDO oraz stanowienie wsparcia technicznego dla jej użytkowników
 • Prowadzenie monitoringu technicznego oraz usuwanie awarii serwerów usług sieci teleinformatycznej BDO
 • Współtworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potrzeby przetargów oraz innych postępowań związanych z Prawem Zamówień Publicznych, ocenianie ofert wykonawców pod kątem ich zgodności z SIWZ, a także uczestniczenie w pracach komisji przetargowych
 • Reagowanie na sygnały o incydentach w zakresie bezpieczeństwa, a także wyjaśnianie ich przyczyny oraz podejmowanie niezbędnych działań w sytuacji wykrycia zagrożeńWarunki pracy

* warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
- zagrożenie korupcją
* miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na parterze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Umowa na czas realizacji projektu BDO.

Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji:
1. weryfikacja formalna
2. test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
3. sprawdzian znajomości języka angielskiego oraz test wiedzy - wymagania dodatkowe
4. rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego oraz case study

Weryfikacja wymagań formalnych zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne". Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptowane są jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu.
Dokumenty wymienione w części „Dokumenty i oświadczenia dodatkowe" nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.
Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Środowiska znajdziesz na stronie www.mos.gov.pl/kariera-w-ministerstwie

Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Środowiska

* umowa o pracę
* dodatek stażowy od 5% do 20%
* dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
* elastyczny czas pracy
* indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
* pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku)
* możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
* zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
* praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
* dogodna lokalizacja
* stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo

Informacje dodatkowe

* Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
* Ministerstwo Środowiska jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
* Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera (regulamin i niezbędne oświadczenia do pobrania na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
* Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 847, 36 92 207, 36 92 438, 36 92 426

ZAPRASZAMY!
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku administratora sieci lub środowisk wirtualizacji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomości protokołu TCP/IP, specjalistycznych programów i technologii informatycznych: RedHat Enterprise Linux, Windows Server
 • znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
 • znajomość wymagań normy ISO27001 i ISO27005
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE, SECRET NATO i SECRET UE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania właściwego poświadczenia bezpieczeństwa
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • certyfikowane szkolenie z zakresu administracji: urządzeniami bezpieczeństwa, wirtualizacji, systemów Windows Server, systemów RedHat Enterprise Linux
 • posiadanie certyfikatu Cisco min CCNA
 • znajomość konfiguracji przełączników sieciowych Cisco, znajomość konfiguracji urządzeń FortinetDokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • CV i list motywacyjny (podanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa wymaga zgody na ich przetwarzanie do celów naboru wg wzoru zamieszczonego na stronie https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku administratora sieci lub środowisk wirtualizacji (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Kopia dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE, SECRET NATO i SECRET UE albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe informatyczne
 • Kopie dokumentów potwierdzających certyfikowane szkolenia z zakresu administracji: urządzeniami bezpieczeństwa, wirtualizacji, systemów Windows Server, systemów RedHat Enterprise Linux
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie certyfikatu Cisco min CCNA
 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduSzukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako starszy specjalista

Jaka oferta pracy na stanowisku: starszy specjalista w miejscowości: jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako starszy specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko starszy specjalista, praca w dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Podobne ogłoszenia