główny specjalista


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

główny specjalista

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zarządzanie środowiskiem serwerów wirtualnych: nadzorowanie pracy systemów, monitorowanie poprawności działania serwerów, aktualizacja systemów, rozwiązywanie problemów, diagnozowanie i koordynacja napraw uszkodzonego sprzętu, przyjmowanie i włączanie do eksploatacji nowego sprzętu.
 • Zarządzanie środowiskiem sieci SAN: nadzorowanie pracy środowiska sieci SAN, monitorowanie poprawności działania, aktualizacja, rozwiązywanie problemów, diagnozowanie i koordynacja napraw uszkodzonego sprzętu, przyjmowanie i włączanie do eksploatacji nowego sprzętu.
 • Administracja systemami informatycznymi w środowisku Linux: instalacja, konfiguracja, nadzorowanie pracy serwerów, przeglądanie logów systemowych, analiza i raportowanie znalezionych nieprawidłowości, opracowywanie rozwiązań zaistniałych problemów.
 • Administracja systemami informatycznymi w środowisku Windows: instalacja, konfiguracja, nadzorowanie pracy serwerów, przeglądanie logów systemowych, analiza i raportowanie znalezionych nieprawidłowości, opracowywanie rozwiązań zaistniałych problemów.
 • Prowadzenie projektów informatycznych dotyczących infrastruktury w ramach prawa zamówień publicznych. Przygotowywanie wniosków zakupowych: analiza potrzeb, zbieranie informacji, formułowanie wymagań wobec oferentów, przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, wykonanie raportów z realizowanych zadań.
 • Opracowywanie dokumentacji projektowej i instrukcji eksploatacyjnych oraz świadczenie wsparcia technicznego dla użytkowników administrowanych systemów.
 • Wdrażanie projektów, nowych technologii, aplikacji i procedur organizacyjnych w zakresie zadań Departamentu.Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na trzecim piętrze budynku biurowego.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Ogólny zakres czynności na stanowisku pracy:
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
Czynności fizyczne:
1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne
2. wysiłek fizyczny
3. reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Techniki naboru:
- analiza merytoryczna aplikacji,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia".
W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: http://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40,488,637,1,bip,pl,text/
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia" nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe -- adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://www.uprp.pl/wyniki-naborow/Lead40,490,716,1,bip,pl,text/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 067 lub 22 57 90 452


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w administrowaniu systemami informatycznymi,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • Znajomość środowiska wirtualizacji VMware i/lub Hyper-V,
 • Znajomość systemów operacyjnych rodziny Windows i Linux,
 • Znajomość budowy i działania urządzeń informatycznych,
 • Znajomość biblioteki ITIL,
 • Umiejętność redagowania informacji, dokumentacji i instrukcji,
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • Komunikatywność, w tym umiejętność argumentowania,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowe

 • certyfikat ITIL Foundation,
 • certyfikat VMWare Certified Professional (VCP) lub Microsoft Specialist: Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center,
 • doświadczenie w administracji środowiskiem wirtualnym opartym o VMware lub Hyper-V,
 • przeszkolenie w zakresie administracji systemami serwerowymi Linux,
 • przeszkolenie w zakresie administracji systemami serwerowymi Microsoft Windows,
 • znajomość ustawy prawo własności przemysłowej,
 • znajomość trybu udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do przepisów polskich i europejskich.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 1 rok doświadczenia w administrowaniu systemami informatycznymi (dokumenty zawierające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje),
 • wyrażam zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 412, 650)
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie zarządzania usługami IT, systemami operacyjnymi i środowiskami do wirtualizacji.
 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-12
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduSzukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako główny specjalista

Jaka oferta pracy na stanowisku: główny specjalista w miejscowości: jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako główny specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko główny specjalista, praca w dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Podobne ogłoszenia