specjalista

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

GDDKiA Oddział w Warszawie
Ul. Mińska 25
03-808 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli wykonawstwa, merytoryczne odbiory i rozliczanie zleconych robót wykonywanych przez podmioty zewnętrzne w zakresie geodezji,
 • ujawnianie w księgach wieczystych, ewidencji gruntów i budynków podziałów nieruchomości, zmian użytków, prawa własności na rzecz Skarbu Państwa oraz ustanawianie/wygaszanie prawa trwałego zarządu na rzecz nieruchomości będących we władaniu GDDKiA,
 • przygotowywanie dokumentacji (w tym opisy przedmiotu zamówienia) dla celów przetargowych w zakresie geodezji, w tym weryfikacja oraz merytoryczne ocenianie ofert składanych w przetargach,
 • współpracowanie z innymi komórkami merytorycznymi, a także biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie geodezji,
 • okazywanie granic w terenie i udział w czynnościach geodezyjnych dotyczących pasów drogowych,
 • prowadzenie ewidencji działek w zakresie prowadzonych spraw oraz nadzorowanie prowadzonych ewidencji nieruchomości będących we władaniu GDDKiA.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
- praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie działania Oddziału.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Informacja o metodach naboru:
- weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- test wiedzy (w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne),
- rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 209-23-71.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe inżynierskie z zakresu geodezji,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze drogownictwa,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza specjalistyczna z zakresu: geodezji, gospodarki nieruchomościami, ustawy o drogach publicznych, ,,specustawy drogowej", zamówień publicznych, postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera -- pakiet MS Office,
 • prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji, uprawnienia w dziedzinie szacowania nieruchomości,
 • znajomość obsługi oprogramowania EWMAPA,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji, uprawnienia w dziedzinie szacowania nieruchomości,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-01-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Oferta jest ważna jeszcze 1233 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako specjalista

  Jaka oferta pracy na stanowisku: specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.