specjalista

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza dokumentów i spraw związanych z realizacją kontraktów, ocenianie postępu prac projektowych i Robót budowlanych w odniesieniu do założeń kontraktowych, w miarę potrzeb udział w Radach Technicznych, objazdach Placu Budowy,
 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi w sprawach wymagających stanowiska Zamawiającego, m. in. w zakresie roszczeń, aneksów, robót uzupełniających i dodatkowych, monitoring przygotowanego stanowiska w zakresie zmian,
 • współpraca z Kierownikami Projektów w sprawach związanych z realizacją kontraktów, m.in. w celu ujednolicenia podejścia GDDKiA w zakresie zarządzanych kontraktów, w odniesieniu do obowiązujących opinii prawnych, wytycznych, Prawa zamówień publicznych itp.,
 • współpraca w opracowywaniu, aktualizacji i opiniowaniu projektów procedur i wytycznych w zakresie dotyczącym działań i kompetencji Departamentu Inwestycji,
 • przygotowywanie dokumentów, stanowisk, współpraca z komórkami organizacyjnymi GDDKiA w zakresie, m.in.: ugód, sporów, audytorów oraz kontroli dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych,
 • prowadzenie weryfikacji dokumentacji przetargowej dla umów na projekt i roboty budowlane, roboty budowlane oaz nadzór inwestorski w zakresie kompetencji Departamentu Inwestycji,
 • udział w opiniowaniu dokumentów o charakterze legislacyjnym,
 • prowadzenie innych spraw zleconych przez przełożonych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
- podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
- czas pracy -- zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej,
- wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych (nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych),
- podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
- praca pod presją czasu,
- reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- możliwa praca poza siedzibą urzędu podczas wyjazdów służbowych,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- pomieszczenie higieniczno -- sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Informacja o metodach naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku dużej ilości aplikacji spełniających wymagania formalne test poprzedzający rozmowę kwalifikacyjną.
Etat współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wronia 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22/375 86 18


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe techniczne,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, Ustawy Prawo budowlane, Warunków kontraktowych FIDIC, Ustawy Pzp,
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność: rozwiązywania problemów, przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • umiejętność analizowania i wnioskowania, interpretacji przepisów i stosowanych ustaw.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • posiadanie uprawnień budowlanych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Oferta jest ważna jeszcze 893 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako specjalista

  Jaka oferta pracy na stanowisku: specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.