Wyszukaj spośród 18397 ogłoszeń o pracę

To ogłoszenie zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości by na nie aplikować

Młodszy Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Lokalizacja: Katowice , śląskie
Data: 02-12-0002, do końca 464 dni

Wykształcenie: Wyższe II stopnia (mgr)
Rodzaj pracy: Część etatu
Doświadczenie: 1 - 2 lata
Opis stanowiska

Ramowy zakres zadań i obowiązków na stanowisku:

 • sprawdzanie terminowości realizacji umów, na podstawie których WFOŚiGW dofinansowuje zadania inwestycyjne.
 • przeprowadzanie inspekcji prowadzonych inwestycji.
 • porównywanie wykonanego zakresu rzeczowego dofinansowanych przez WFOŚiGW zadań z harmonogramami rzeczowo-finansowymi, stanowiącymi załącznik do zawieranych umów oraz dokumentacją techniczną.
 • sprawdzanie faktur i innych dokumentów dotyczących płatności ze środków WFOŚiGW pod względem formalnym, merytorycznym, zgodności z „Zasadami udzielania dofinansowania ...” oraz zapisami umownymi.
 • sprawdzanie umów zawartych przez Beneficjentów z Wykonawcami.
 • sprawdzanie dokumentów księgowych.
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli dofinasowanych przez WFOŚiGW zadań, wraz z oceną ich realizacji, wnioskami i zaleceniami.
 • sprawdzanie pod względem kompletności i rzetelności sporządzonych przez Beneficjentów rozliczeń.
 • sporządzanie i zatwierdzanie zarządzeń wypłaty rat udzielanego przez Fundusz dofinansowania, po stwierdzeniu poprawności przyjętego rozliczenia.
 • sporządzanie informacji z realizacji umów.
 • opiniowanie wniosków o zmiany zapisów umów zawieranych przez Fundusz z Beneficjentami.
 • opracowywanie wniosków dotyczących rozliczeń i kontroli realizowanych przez Beneficjentów zadań oraz zmiany zapisów umów częściowego umorzenia pożyczek do rozpatrzenia przez Zarząd i Radę Nadzorczą WFOŚiGW.
 • zatwierdzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, będących załącznikami do umów częściowego umorzenia pożyczek.
 • bieżąca rejestracja, w funkcjonującym w WFOŚiGW systemie informatycznym, wniosków o umorzenie pożyczek.
 • opracowywanie wniosków o częściowe umorzenie pożyczek wraz z analizą zgodności planowanych do dofinansowania zadań z przepisami prawa, w tym przepisami o pomocy publicznej, do rozpatrzenia przez Zarząd i Radę Nadzorczą WFOŚiGW.
 • bieżąca rejestracja, w systemie informatycznym, danych dotyczących zawartych umów, w tym między innymi: aktualizacji terminów realizacji zadań, osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych, itp.
 • monitorowanie wykonywania przez Beneficjentów zobowiązań wynikających z zawartych umów i podejmowanie czynności mających na celu ich egzekwowanie.
 • prowadzenie bieżącej korespondencji wynikającej z powierzonych obowiązków.
Wymagania

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe magisterskie jednego z kierunków: ochrona środowiska, energetyka lub budownictwo;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
 • umiejętność pracy w stresie, bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność.


Wymagania dodatkowe:

 • co najmniej dwuletni staż pracy w zakresie jak niżej;
 • znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie prowadzenia,nadzoru lub rozliczania inwestycji w branży: ogrzewnictwa,ciepłownictwa, wentylacji, ochrony atmosfery, ochrony powierzchni ziemi, gospodarki odpadami;
 • znajomość Prawa ochrony środowiska i Prawa budowlanego;
 • studia podyplomowe lub świadectwo ukończenia kursu z zakresu audytingu energetycznego w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków;
 • uprawnienia budowlane w zakresie projektowania lub kierowania robotami budowlanymi lub nadzoru;
 • znajomość języka angielskiego.
Dodatkowe Informacje
 • życiorys i list motywacyjny (koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy); życiorys winien zawierać informacje potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i spełnienie wymogów kwalifikacyjnych;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Inne informacje:

 • dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
 • lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania;
 • dokumenty wszystkich kandydatów, poza wybranymi pięcioma najlepszymi, ulegają zniszczeniu po okresie trzech miesięcy od terminu upowszechnienia informacji o wyniku naboru, o ile nie zostaną wcześniej odebrane przez zainteresowanych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń

Wymiar czasu pracy – pół etatu (w uzgodnione dni tygodnia po 8 godzin).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie oznaczonej hasłem „Poszukiwanie pracownika nr ref. MIKU/06/17” w terminie do dnia 14 lipca 2017 r. w kancelarii WFOŚiGW za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem; kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30) - pod adresem: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
40-035 Katowice ul. Plebiscytowa 19

Termin składania aplikacji do dnia 14 lipca 2017 r.

(Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska – Tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 519 z późn. zm.)


http://www.wfosigw.katowice.pl http://www.wfosigw.katowice.pl

Oferta jest ważna jeszcze 464 dni

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1979 (Dz.U. nr 133, poz. 883).

Rekrutują z Szukampracy.pl
Firmy, którym warto zaufać jeżeli poszukujesz pracy

Aktualności z rynku pracy
Bieżące informacje z rynku pracy i porady dla szukających pracy

WAB – Praca Marzeń – Tester
Niepokój recenzenta, czyli praca marzeń dla odważnych Gęsia skórka ma to do siebie,
10/10/2018
Wciąż mało zmian w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców
Procedury, które dotyczą legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce są
01/10/2018
Ile Ukrainiec zarabia w Polsce i na co wydaje pensję?
Liczba obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce stale rośnie. Coraz więcej polskich
01/10/2018
Zobacz wszystkie