Główny specjalista Służba Cywilna

 • Warszawa, mazowieckie
 • 27-01-2023 , do końca 6 dni

Główny specjalista

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw zamówień publicznych
w Wydziale Zamówień Publicznychw Biurze Administracyjnym

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • zagrożenie korupcją
 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym
 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi wybrane postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, w tym postępowania związane z realizacją projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 • uczestniczy w pracach komisji przetargowych, w celu ustalenia szczegółów związanych z realizacją zamówień publicznych, w tym w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a następnie przygotowania i przekazania dokumentacji do zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego;
 • zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych oraz inne informacje i dokumenty dotyczące postępowań o zamówienia publiczne, w tym postępowań związanych z realizacją projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 • przekazuje ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszcza ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych, w tym w zamówieniach związanych z realizacją projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 • uczestniczy w pracach związanych z udzielaniem zamówień centralnych;
 • wprowadza dane do rejestru zamówień publicznych w zakresie prowadzonych przez siebie postępowań, w tym postępowań związanych z realizacją projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 • uczestniczy w opiniowaniu aktów prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym zamówień związanych z realizacją projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • 3 lata stażu pracy w realizacji zadań z obszaru zamówień publicznych
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Znajomość zagadnień dotyczących administracji publicznej
 • Komunikatywność
 • Rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub administracyjne lub z zakresu zarządzania
 • 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość zasad służby cywilnej
 • Znajomość Kodeksu cywilnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3-letni staż pracy w realizacji zadań z obszaru zamówień publicznych
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego z zakresu przeszkolenia z zamówień publicznych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego prawniczego lub ekonomicznego lub administracyjnego lub z zakresu zarządzania
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 1,5 rocznego doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "oferta pracy -- główny specjalista w BA"
  lub osobiście składając w Biurze Przepustek MRiRW. Dokumenty można składać w formie elektronicznej przez Elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu -- rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
 • Decyduje data wpływu do MRiRW
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane


Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako Główny specjalista

Jaka oferta pracy na stanowisku: Główny specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako Główny specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Główny specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Podobne ogłoszenia


Specjalista

Warszawa, mazowieckie


Specjalista

Warszawa, mazowieckie


Radca prawny

Warszawa, mazowieckie


Starszy specjalista

Warszawa, mazowieckie


Główny specjalista

Warszawa, mazowieckie