Inspektor ds. organizacyjnych w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń

Urząd Miasta Szczecin Szczecin Wynagrodzenie do negocjacji

Świetna lokalizacja

Wysoka Pensja

Opieka lekarska

Super Atmosfera

Umowa o pracę

Rozwój Kariery

DYREKTOR
SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ w Szczecinie

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

INSPEKTOR
1 etat

(rodzaj stanowiska)

04/2020
(Nr ogłoszenia/rok)

w jednostce budżetowej
Szczecińskie Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

Wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. organizacyjnych (1 etat)
w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie

Opis stanowiska:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m. in.:

 1. prowadzenie procedury związanej z przeprowadzeniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Szczecińskim Centrum Świadczeń,
 2. przeprowadzanie procedury służby przygotowawczej,
 3. rozpoznawanie i analizowanie potrzeb szkoleniowych i współpraca w tym zakresie z poszczególnymi referatami Centrum,
 4. prowadzenie gospodarki środkami trwałymi Szczecińskiego Centrum Świadczeń,
 5. odpowiedzialność za składnicę materiałów biurowych,
 6. wnioskowanie do Urzędu Miasta Szczecin w sprawach dotyczących upoważnień dla pracowników Centrum,
 7. przygotowywanie programów kursów, szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników Centrum,
 8. monitorowanie, analizowanie i przygotowywanie zarządzeń Dyrektora, opracowywanie regulaminów obowiązujących w jednostce, prowadzenie rejestrów (zarządzeń, pism okólnych, upoważnień),
 9. bieżące informowanie pracowników Centrum o powstałych zmianach w wewnętrznych aktach normatywnych,
 10. redagowanie pism związanych z całokształtem działalności statutowej Szczecińskiego Centrum Świadczeń,
 11. współdziałanie z poszczególnymi referatami oraz samodzielnymi stanowiskami Centrum, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu,
 12. analizowanie potrzeb i zaopatrzenie pracowników Centrum, w niezbędne materiały oraz artykuły biurowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szczecińskim Centrum Świadczeń,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w październiku 2020 r. wyniósł nie więcej niż 6%.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Praca będzie odbywała się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę. Budynek administracyjny wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.
 2. Warunki pracy: Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Praca biurowa przy monitorze ekranowym, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, wymagana samodzielność, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Niezbędne wymagania:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. wykształcenie wyższe -- w przypadku wykształcenia wyższego co najmniej roczny staż pracy, lub średnie - w przypadku wykształcenia średniego, co najmniej trzyletni staż pracy,
 3. znajomość przepisów prawa:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713),
  2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
   (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),
  3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -- Kodeks postępowania administracyjnego
   (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.),
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. dobra znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS Excel)

Wymagania dodatkowe:

 1. Wiedza i umiejętności: korzystanie z aktów prawnych w obszarze świadczeń realizowanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń, studia podyplomowe -- administracja, umiejętność sprawnej organizacji pracy, doświadczenie -- związane ze stanowiskiem pracy.
 2. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość, samodzielność, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność
  w wykonywaniu obowiązków, dyskrecja.

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, np. adres do korespondencji, numer telefonu,
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach, kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia z aktualnego miejsca zatrudnienia),
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność**,
 7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat posiada),
 8. podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, zgodnie z następującym zapisem: „oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie",
 9. podpisane oświadczenie kandydata, zgodnie z następującym zapisem: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych",
 10. podpisane oświadczenie kandydata, zgodnie z następującym zapisem: „oświadczam,
  że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe",
 11. podpisane oświadczenie kandydata zgodnie z następującym zapisem:

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szczecińskim Centrum Świadczeń, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. oraz zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w treści ogłoszenia o naborze
".

Klauzula informacyjna -- art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, reprezentowane przez Dyrektora. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: sekretariat.scs@swiadczenia.home.pl, tel. (91) 44-27-122. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Szczecińskim Centrum Świadczeń. Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie przetwarzało dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata. Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także o prawie do przenoszenia danych, b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia
02 grudnia 2020 r. włącznie
(uwaga: liczy się data wpływu do Szczecińskiego Centrum Świadczeń) na adres:

Szczecińskie Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
urna na wnioski -- wejście „2" (do godz. 15:30)

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -- INSPEKTOR
-- stanowisko ds. organizacyjnych 04/2020"

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 44 27 122, 91 44 27 139
w godz. 07:30-15:30
w dni powszednie

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru -- (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferty, które wpłyną do Szczecińskiego Centrum Świadczeń niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja dodatkowa:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie internetowej Szczecińskiego Centrum Świadczeń www.swiadczenia.szczecin.pl w zakładce „Praca".

** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa
w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopadaSzukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako Inspektor ds. organizacyjnych w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń

Jaka oferta pracy na stanowisku: Inspektor ds. organizacyjnych w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń w miejscowości: Szczecin jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Urząd Miasta Szczecin lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako Inspektor ds. organizacyjnych w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Inspektor ds. organizacyjnych w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń, praca w Szczecin dopasowana do Twoich wymagań.Urząd Miasta Szczecin praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Informacje o pracodawcy


Urząd Miasta Szczecin


Praca Inspektor ds. organizacyjnych w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń, Szczecin

Oferta jest ważna jeszcze 2 dni

Ogłoszenia Pracodawcy

Podobne ogłoszenia


Developer Open Source - 100% zdalnie

Szczecin, zachodniopomorskie


Python Developer (100% zdalnie)

Szczecin, zachodniopomorskie


Specjalista ds. Sprzedaży

Szczecin, zachodniopomorskie